Login


Register | Recover Password
Request could not be processed : UAE
 

Uvjete poslovanja

Opći uvjeti poslovanja

1.  Sadržaj

D.A. VOIAGE D.O.O. kao organizator putovanja jamči provedbu programa prema opisu aranžmana u programu koji organizira. Sadržaj aranžmana organizator će ostvariti u potpunosti i na opisani način, osim u slučaju izuzetnih okolnosti (rat, nemir, štrajkovi, terorističke akcije, sanitarni poremećaji, elementarne nepogode, intervencije nadležnih vlasti, situacije koje su izvan kontrole organizatora i sl.).
Opći uvjeti poslovanja turističke agencije D.A. VOIAGE D.O.O. sastavni su dio svakog Ugovora o organiziranju putovanja.
2. Prijave i uplate

Prijave za putovanje primaju se putem interneta (kontakt obrazac na web stranici ili e-mail).                      Prilikom prijave putnik je dužan dati sve podatke ili dokumente koje zahtjeva određeni program putovanja.
Na dan prijave putnik potpisuje izjavu pod naznakom “Upoznat sam s programom i uvjetima programa te ih u cijelosti prihvaćam. Potvrđujem da mi je ponuđeno putno osiguranje”. Na taj način sve što je navedeno u ovim uvjetima postaje pravna obveza i za putnika i za organizatora.
Prilikom  prijave, a u svrhu rezervacije odabrane usluge, putnik uplaćuje 30% cijene aranžmana (po osobi) osim ako u programu nije drugačije navedeno. Razlika do pune cijene aranžmana uplaćuje se najkasnije 14 dana prije početka putovanja, osim ako u programu nije drugačije navedeno.
Za “rezervacije na upit” uplaćuje se akontacija prema cjeniku organizatora. Organizator neće prihvatiti prijavu rezervacije na upit bez uplaćene akontacije. Ukoliko se rezervacija na upit osigura i prihvati od strane putnika, prethodno uplaćeni trošak rezervacije na upit uračunati će se u cijenu aranžmana. Ukoliko rezervaciju na upit nije moguće potvrditi, uplaćeni iznos rezervacije na upit u cijelosti se vraća uplatitelju.
Rezervacije „na upit“ agencija se obvezuje obraditi u roku od dva radna dana.
Ako putnik ne prihvati potvrđenu rezervaclju koja je učinjena prema njegovom zahtjevu, organizator će zadržati uplaćenu akontaciju za pokriće troškova rezervacije.
Za neke aranžmane i smještajne jedinice obavezan je polog kao garancija da će se nadoknaditi svi mogući gubici ili štete nastali tijekom najma, pa čak i ukoliko nisu pokriveni policom osiguranja. Polog se ostavlja u gotovini ili putem post aparata kojim se automatski radi predautorizacija.

Polog se vraća klijentu u cijelosti nakon što predstavnik ustanovi da nije nastala nikakva šteta krivnjom gosta.
3 Sadržaj i cijena aranžmana

Cijena aranžmana je objavljena na programu putovanja i uključuje sve što je Agencija navela u programu putovanja. Sadržaj aranžmana čini, odnosno cijena aranžmana uključuje sve što je organizator putovanja naveo u programu putovanja.
Sve vrste posebnih usluga (jednokrevetna soba, posebna prehrana i sl.) putnik plaća dodatno i dužan ih je naručiti prilikom prijave putovanja. Ukoliko putnik traži posebnu ili fakultativnu uslugu za vrijeme putovanja, plaća je na licu mjesta vodiču ili predstavniku agencije.
Cijene svih aranžmana temeljene su na odnosu vrijednosti kune i stranih valuta. a organizator putovanja može zahtijevati povećanje ugovorene cijene ukoliko je nakon dana rezervacije došlo do:

 • promjene valutnih tečajeva u odnosu na dan objavljivanja programa,
 • promjena troškova prijevoza (goriva, cestarina i sl.),
 • promjene cijene smještaja, prehrane i drugih usluga navedenih u aranžmanu.

Organizator putovanja može o promjeni cijene aranžmana izvijestiti pismeno ili usmeno. Putnik može otkazati aranžman bez troška otkaza ako dođe do povišenja cijene više od 10% u odnosu na ugovorenu i to najkasnije u roku od 48 sati od primljene pismene obavijesti. Ne otkaže li putnik aranžman pisanim putem u navedenom roku, smatra se da je suglasan s promjenom cijene. U slučaju otkaza putovanja zbog povećanja cijene manjeg od 10% putnik nema pravo na naknadu štete. Objavljene cijene rezultat su ugovora organizatora putovanja s partnerima i ne moraju odgovarati cijenama istaknutima na licu mjesta u odredištu u kojem putnik boravi.
4. Kategorizacija i opis usluga

Ponuđeni smještajni objekti u programima opisani su prema službenoj kategorizaciji u trenutku izdavanja programa. Prehrana, udobnost kao i druge usluge u ponudi hotela/apartmana pod nadzorom su mjesnih turističkih uprava, a standardi smještaja i usluga su različiti i nisu usporedivi. Organizator putovanja ne preuzima odgovornost za usmenu ili pismenu informaciju koja nije u skladu s opisom usluga i objekata u objavljenim programima, a koja je dobivena od strane treće osobe.
5. Promjena programa

Organizator putovanja zadržava pravo potpune i djelomične promjene programa putovanja ukoliko prije početka putovanja nastupe izvanredne okolnosti koje nije bilo moguće predvidjeti ili izbjeći (vidi točku 1). Ugovoreni smještaj može se zamijeniti samo smještajem u objektu iste ili više kategorije, a na teret organizatora.
6. Pravo organizatora na otkaz

Ukoliko se ne prijavi dovoljan broj putnika, organizator putovanja zadržava pravo otkaza putovanja, ali najkasnije 5 dana prije početka putovanja. U tom slučaju putniku se uplaćeni iznos putovanja vraća u cijelosti, uz napomenu da je iznos za eventualno uplaćeno putno osiguranje nepovratan. Najmanji broj putnika potreban za izvršenje pojedinog putovanja posebno je naznačen kod svakog programa/aranžmana.
7. Odustajanje putnika od putovanja

Ukoliko putnik želi otkazati putovanje, mora to učiniti pismeno. Datum pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova prema slijedećim uvjetima:

 • za otkaz do 30 dana prije puta organizator putovanja naplaćuje 10% cijene aranžmana, a najmanje 100 kuna
 • za otkaz od 29-22 dana prije puta 25%
 • za otkaz od 21-15 dana prije puta 40%
 • za otkaz od 14-8 dana prije puta 80%
 • za otkaz od 7-0 dana prije polaska na put, organizator će naplatiti 100% cijene aranžmana

Ako se putnik ne pojavi ili otkaže aranžman nakon njegova početka, organizator će naplatiti cjelokupni iznos aranžmana. Navedeni troškovi otkaza primjenjuju se i na promjene datuma polaska ili smještajnog objekta, odnosno tipa sobe/apartmana kao i na sve druge bitne promjene. Kada su stvarno nastali troškovi ili kada je udio u fiksnim troškovima grupe veći od onih u navedenoj ljestvici organizator putovanja zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova. Ako putnik koji otkazuje putovanje nađe novog korisnika iste rezervacije, organizator zaračunava samo troškove uzrokovane zamjenom.
8. Osiguranje od otkaza putovanja
Ukoliko putnik prilikom prijave za putovanje predviđa da bi zbog određenih situacija morao otkazati putovanje, može uplatiti osiguranje od otkaza. Osiguranje od otkaza ne može se uplatiti naknadno. Osiguranje od otkaza vrijedi samo u slijedećim slučajevima i to uz obaveznu pismenu potvrdu: vojni poziv, bolest, smrtni slučaj u užoj obitelji. Ukoliko putnik nema plaćeno osiguranje od otkaza, a mora otkazati putovanje i ima potvrdu o vojnom pozivu, bolesti ili smrtnom slučaju, Agencija zadržava pravo isplate prema pravilima navedenim u točki 7. Uplatom police osiguranja od otkaza putnik sva svoja potraživanja prenosi na osiguravajuće društvo čiju policu osiguranja od otkaza posjeduje.
9. Obveze organizatora putovanja

Organizator je dužan brinuti o provedbi usluga kao i izboru izvršitelja usluga pažnjom dobrog organizatora te brinuti o pravilima i interesima putnika suglasno dobrim običajima u turizmu. Organizator je dužan putniku pružiti sve ugovorene usluge za pojedini aranžman i odgovara putniku zbog možebitnog neizvršenja usluga ili dijela usluga. Organizator isključuje svaku odgovornost u slučaju promjena i neizvršenja usluga prouzročenih višom silom (točka 1) te zbog kašnjenja prijevoznih sredstava za koje prijevoznik ne odgovara prema pozitivnim propisima i međunarodnim konvencijama. U ovim slučajevima putnik podmiruje sve dodatne troškove.
10. Obveze putnika

Putnik je dužan:

 • posjedovati valjane putne isprave. Troškove gubitka ili krađe dokumenata tijekom putovanja snosi putnik.
 • pridržavati se kućnog reda u ugostiteljskim i smještajnim objektima te surađivati s izvršiteljima usluga u dobroj namjeri. Putnik sam odgovara za štetu koju prouzroči, a posljedice i troškove štete koju je prouzročio, putnik će snositi odmah na recepciji hotela ili na drugom mjestu određenom od fizičke ili pravne osobe kojoj je štetu nanio.
 • pridržavati se naputaka i surađivati s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora putovanja,
 • prilikom polaska na putovanje turističkom pratitelju odnosno predstavniku organizatora predočiti dokument o plaćenom aranžmanu (original voucher, potvrdu o uplati, kopiju virmana).

U slučajevima nepoštivanja ovih obveza, putnik odgovara organizatoru za eventualnu učinjenu štetu te je istu dužan nadoknaditi.
11. Prtljaga

Prtljaga se prevozi na putnikov rizik, stoga se preporuča osiguranje prtljage ili dragocjenosti, a u hotelu se preporuča najam sefa. Putnik je dužan voditi brigu o svojim stvarima unesenima u kabinu autobusa te ih je prilikom svakog napuštanja istog dužan ponijeti sa sobom. U protivnom, putnik sam snosi odgovornost za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini autobusa bez njegovog nadzora. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje prijevozniku ili recepciji smještajnog objekta, ovisno gdje oštećenje ili gubitak nastupili.
12. Smještaj u sobe i apartmane

Raspored soba/apartmana određuje recepcija u mjestu boravka. Ako kupac nije izričito ugovorio sobu/apartman s posebnim odlikama, prihvatit će bilo koju službeno registriranu sobu/apartman za izdavanje u dotičnom objektu, opisanom u katalogu i cjeniku. Ako je moguće, organizator će pokušati zadovoljiti putnikov dodatni zahtjev za smještajem (komfor, orijentacija sobe, kat i sl.), ali ne može jamčiti ispunjenje takvog zahtjeva.
13. Rješavanje prigovora

Ako su usluge iz programa nepotpuno ili nekvalitetno izvršene, putnik može zahtijevati razmjernu odštetu tako da položi pismeni pogovor. Svaki putnik – nositelj Ugovora ima pravo prigovora zbog neizvršene ugovorene usluge. Svaki putnik – nositelj Ugovora, prigovor podnosi zasebno; organizator neće primiti u postupak grupne pritužbe.

Postupak u svezi s prigovorom:

 • odmah, na samome mjestu, putnik reklamira neodgovarajuću uslugu kod turističkog pratitelja odnosno predstavnika organizatora, a ako ga nema, kod izvršitelja usluga. Putnik je dužan surađivati s turističkim pratiteljem ili s predstavnikom organizatora i izvršiteljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako putnik na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, organizator neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti,  ako uzrok prigovoru ne bi bio otklonjen, putnik s turističkim pratiteljem ili predstavnikom organizatora ili izvršiteljem usluga o tome sastavlja pismenu potvrdu u dva primjerka koje obojica potpisuju. Putnik zadržava jedan primjerak ove potvrde. Najkasnije 8 dana po povratku s puta pismeni prigovor predaje prodajnom mjestu gdje je uplatio aranžman te prilaže pismenu potvrdu koju je potpisao predstavnik i možebitne račune za dodatne troškove. Organizator će primiti u postupak samo potpuno dokumentirane pritužbe koje primi u navedenome roku 8 dana
 • organizator je dužan donijeti pismeno rješenje na ovaj prigovor u roku 14 dana po primitku prigovora u prodajnom mjestu. Organizator može odgoditi rok rješenja pritužbe zbog prikupljanja informacija i provjere navoda žalbe kod davalaca usluga najviše za još 14 dana. Organizator će rješavati samo one pritužbe kojima se uzrok nije mogao otkloniti u mjestu odmora
 • dok organizator ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje osobe, sudske ustanove ili davanja informacija u javna glasila. Najviša nadoknada po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo kupca na nadoknadu idealne štete.

 

14. Zaštita osobnih podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Agencija se obvezuje pružati zaštitu osobnih podataka putnika, na način da prikuplja samo nužne, osnovne podatke o putnicima koji su nužni za međusobnu komunikaciju, ispunjenje obveza Agencije i realizaciju traženih usluga. Svi se podaci o putnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici Agencije odgovorni su za poštivanje načela zaštite osobnih podataka. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije traženih usluga. Iznimka od davanja osobnih podataka trećim osobama odnosi se na ugovaranje osiguranja od otkaza putovanja, zdravstvenog osiguranja putnika tijekom boravka u inozemstvu te osiguranja prtljage i osiguranja od posljedica nesretnog slučaja Ukoliko putnik zaključi policu osiguranja, osobni podaci proslijedit će se osiguravajućem društvu. Putnik daje privolu da se njegovi osobni podaci mogu koristiti u svrhu marketinških akcija Agencije.
15. Putno osiguranje

Cijene aranžmana ne uključuju “paket” putnih aranžmana kao što su osiguranje od rizika nesreće ili bolesti na putovanju, osiguranje za oštećenje ili gubitak prtljage, dobrovoljno zdravstveno osiguranje i drugi oblici osiguranja. Potpisom ugovora o putovanju, kojeg su sastavni dio Opći uvjeti poslovanja, podrazumijeva se da su korisniku usluga ponuđena i preporučena navedena osiguranja. Agencija D.A. VOIAGE D.O.O.  djeluje samo kao posrednik u prodaji osiguranja.
16. Osiguranje u slučaju stečaja organizatora putovanja – jamčevina

U skladu sa Zakonom o pružanju usluga u turizmu, u slučaju platne nemogućnosti ili stečaja turističke agencije D.A. VOIAGE D.O.O., putnici zatečeni na putovanju, kao i osobe koje su uplatile akontacije za putovanje trebaju na najbrži način kontaktirati osiguravajuću kuću _____________ gdje je zakonska jamčevina uplaćena po polici br. _______________
17. Osiguranje od odgovornosti za štetu

Sukladno Zakonu o pružanju usluga u turizmu, turistička agencijaD.A. VOIAGE D.O.O.  ima s osiguravajućom kućom _______ sklopljen ugovor (policu) osiguranja od odgovornosti br. ___________ za štetu koju prouzroči putniku neispunjenjem, djelomičnim ispunjenjem ili neurednim ispunjenjem obveza koje se odnose na paket aranžman.
18. Završne odredbe

Opći uvjeti i uputstva o putovanju su sastavni dio ugovora kojeg putnik sklapa sa turističkom agencijom           D.A. VOIAGE D.O.O. Stranke se obvezuju da će moguće sporne slučajeve riješiti sporazumno. Ukoliko to nije moguće, u slučaju spora nadležan je sud u Rijeci. Potpisivanjem ugovora o putovanju, putnik u cijelosti prihvaća program i Opće uvjete organizacije putovanja.

Turistička agencija

D.A. VOIAGE D.O.O.

BUTKOVIČI 27, SVETVINČENAT

HR-AB-52-130056434

HR-AB-52-130056434